گز لقمه ای مخصوص پسته 40%
1
 • حذف
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

گز لقمه ای مخصوص پسته 40%

3,570,000 ریال

وزن خالص : 450 گرم

مشاهده جزئیات
گزلقمه ای مخصوص پسته بیدمشک 40%
1
 • حذف
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
گز لقمه ای مخصوص بادام 40%
1
 • حذف
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

گز لقمه ای مخصوص بادام 40%

2,310,000 ریال

وزن خالص : 450 گرم

مشاهده جزئیات
گز لقمه ای پسته 33%
1
 • حذف
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

گز لقمه ای پسته 33%

2,120,000 ریال

وزن خالص : 300 گرم

مشاهده جزئیات
گز لقمه ای پسته 28%
1
 • حذف
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

گز لقمه ای پسته 28%

2,620,000 ریال

وزن خالص : 450 گرم

مشاهده جزئیات
گز خوری مینا (دست ساز) بزرگ با گز مخصوص
ناموجود
1
 • حذف
گز خوری مینا (دست ساز) کوچک با گز مخصوص
1
 • حذف
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
گز لقمه ای پسته انگبین 40%
1
 • حذف
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

گز لقمه ای پسته انگبین 40%

6,050,000 ریال

وزن خالص : 400 گرم

مشاهده جزئیات
گز لقمه ای پسته 33%
1
 • حذف
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

گز لقمه ای پسته 33%

3,020,000 ریال

وزن خالص : 450 گرم

مشاهده جزئیات
گز لقمه ای مخلوط 33%
1
 • حذف
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

گز لقمه ای مخلوط 33%

2,540,000 ریال

وزن خالص : 450 گرم

مشاهده جزئیات
گز لقمه ای بادام 33%
1
 • حذف
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

گز لقمه ای بادام 33%

2,070,000 ریال

وزن خالص : 450 گرم

مشاهده جزئیات
گز آردی مخلوط 33%
1
 • حذف
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

گز آردی مخلوط 33%

2,390,000 ریال

وزن خالص : 400 گرم

مشاهده جزئیات
گز آردی پسته 33%
1
 • حذف
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

گز آردی پسته 33%

2,800,000 ریال

وزن خالص : 400 گرم

مشاهده جزئیات
گز آردی بادام 33%
1
 • حذف
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

گز آردی بادام 33%

1,980,000 ریال

وزن خالص : 400 گرم

مشاهده جزئیات
جعبه چوب طبیعی با گل لوتوس با گز ویژه
1
 • حذف
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
جعبه چوب طبیعی با نقاشی ویژه و گز مخصوص
1
 • حذف
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
جعبه چوب طبیعی با کاشی اصیل و گز مخصوص
1
 • حذف
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
گز لقمه ای بادام 33%
1
 • حذف
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

گز لقمه ای بادام 33%

1,500,000 ریال

وزن خالص : 300 گرم

مشاهده جزئیات
گز جعبه فلزی لقمه پسته 40 %
1
 • حذف
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

گز جعبه فلزی لقمه پسته 40 %

3,840,000 ریال

وزن خالص : 400 گرم

مشاهده جزئیات
گز لقمه ای مخلوط 28%
1
 • حذف
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

گز لقمه ای مخلوط 28%

2,250,000 ریال

وزن خالص : 450 گرم

مشاهده جزئیات
جعبه چوبی مدل صندوقی با گز مخصوص
1
 • حذف
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
جعبه ترمه کتابی به همراه گز ویژه پسته ۳۳%
1
 • حذف
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
گز جعبه فلزی لقمه پسته 33%
1
 • حذف
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

گز جعبه فلزی لقمه پسته 33%

3,410,000 ریال

وزن خالص : 400 گرم

مشاهده جزئیات
گز آردی پسته بیدمشک 40%
1
 • حذف
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

گز آردی پسته بیدمشک 40%

3,300,000 ریال

وزن خالص : 400 گرم

مشاهده جزئیات
گز سکه ای آردی پسته بیدمشک 40%
1
 • حذف
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
گز سکه ای آردی پسته 33%
1
 • حذف
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

گز سکه ای آردی پسته 33%

3,090,000 ریال

وزن خالص : 450 گرم

مشاهده جزئیات
گز جعبه کادویی لقمه پسته بیدمشکی 40%
1
 • حذف
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

دسته بندی ها

محصولات ویژه