گز گز
گز انگبینی مخصوص مظفری گز انگبینی مخصوص مظفری
گز بدون شکر شیرین شده با گزانگبین و عسل گز بدون شکر شیرین شده با گزانگبین و عسل
گزهای کادویی مظفری با جعبه چوبی دستساز و طرح گل شماره دوزی شده دست دوز گزهای کادویی مظفری با جعبه چوبی دستساز و طرح گل شماره دوزی شده دست دوز
جعبه نقاشی مظفری هنر دست نقاشان اصفهانی جعبه نقاشی مظفری هنر دست نقاشان اصفهانی
گز مظفری با جعبه کاشی دست ساز گز مظفری با جعبه کاشی دست ساز
میوه خشک مظفری میوه خشک مظفری
گز لقمه ای حبه ای مظفری گز لقمه ای حبه ای مظفری
ظروف مینا دست ساز ظروف مینا دست ساز
گز مظفری در دومین نمایشگاه توانمندی های قنادان گز مظفری در دومین نمایشگاه توانمندی های قنادان
حضور در مذاکرات کنوانسیون GBG حضور در مذاکرات کنوانسیون GBG
جشن سالانه گز مظفری جشن سالانه گز مظفری
شعبه گز مظفری 5رمضان شعبه گز مظفری 5رمضان
گز مظفری شعبه  نقش جهان گز مظفری شعبه نقش جهان
شعبه میدان نقش جهان شعبه میدان نقش جهان
شعبه نقش جهان شعبه نقش جهان
آزمایشگاه مجهز مجموعه مظفری آزمایشگاه مجهز مجموعه مظفری
آزمایشگاه کنترل کیفی گز مظفری آزمایشگاه کنترل کیفی گز مظفری

محصولات ویژه