گز لقمه پسته 33 درصد گز لقمه پسته 33 درصد
گز خوری مینا (دست ساز) بزرگ با گز مخصوص گز خوری مینا (دست ساز) بزرگ با گز مخصوص
گز مخصوص لقمه بادام گز مخصوص لقمه بادام
جعبه چوبی دست ساز نگارین جعبه چوبی دست ساز نگارین
سوهان عسلی گز مظفری سوهان عسلی گز مظفری
گز مخصوص پسته 40 درصد با جعبه زیبای شماره دوزی شده گز مخصوص پسته 40 درصد با جعبه زیبای شماره دوزی شده
شعبه گز مظفری 5رمضان شعبه گز مظفری 5رمضان
شعبه نقش جهان شعبه نقش جهان
شعبه میدان نقش جهان شعبه میدان نقش جهان
گز مظفری شعبه  نقش جهان گز مظفری شعبه نقش جهان
ظروف مینا دست ساز ظروف مینا دست ساز
گز انگبینی مخصوص مظفری گز انگبینی مخصوص مظفری
گز بدون شکر شیرین شده با گزانگبین و عسل گز بدون شکر شیرین شده با گزانگبین و عسل
گزهای کادویی مظفری با جعبه چوبی دستساز و طرح گل شماره دوزی شده دست دوز گزهای کادویی مظفری با جعبه چوبی دستساز و طرح گل شماره دوزی شده دست دوز
گز لقمه ای حبه ای مظفری گز لقمه ای حبه ای مظفری
آزمایشگاه مجهز مجموعه مظفری آزمایشگاه مجهز مجموعه مظفری
آزمایشگاه کنترل کیفی گز مظفری آزمایشگاه کنترل کیفی گز مظفری
جعبه نقاشی مظفری هنر دست نقاشان اصفهانی جعبه نقاشی مظفری هنر دست نقاشان اصفهانی

محصولات ویژه